Použití krve

PRINCIPY DÁRCOVSTVÍ

Důvody k podpoře bezplatného dárcovství jsou nejen etické a právní (krev by neměla být předmětem nežádoucího obchodu), ale i medicínské – pouze dárce, který není motivován přímou platbou a není tedy motivován některé informace zatajit, je považován za bezpečného

Akt darování krve je v legislativě České republiky uveden v řadě obecně závazných právních předpisů - darování krve a jejich složek je považováno za úkon ve veřejném zájmu, na který je nutno brát zvláštní zřetel.

Koncepci transfuzní služby v ČR stanovuje Metodické opatření MZd ČR č.j.15288/97/OZP/2-3/1-10.4.1997 přičemž se vychází ze zásady národní soběstačnosti při zajištění krve a jejich složek a principu dobrovolného a bezplatného dárcovství krve a jejich složek.

TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY

Připravují se separačními postupy z lidské krve a podávají se pacientům krevní transfuzí.

Erytrocyty (červené krvinky)
Podávají se pacientům při velkých ztrátách krve, během operačních výkonů a nemocným s omezenou schopností je tvořit, např. při chorobách krve nebo útlumu krvetvorby nádorem nebo protinádorovou léčbou. Červené krvinky mohou být při teplotě 2−6 °C skladovány až 42 dní.

Krevní destičky (trombocyty)
Častou indikací jsou pacienti s omezenou schopností novotvorby destiček, např. při chorobách krve nebo útlumu krvetvorby nádorem nebo protinádorovou léčbou, méně často nemocným při neztišitelném krvácení při úrazech nebo operačních výkonech. Při teplotě 20−24 °C a stálém míchání mohou být skladovány nejvýše 5 dní.

Plazma
Indikována je u pacientů s nedostatkem faktorů krevního srážení a během operací, nebo při poruše funkce jater. Skladuje se ve zmraženém stavu (při -25 °C) až tři roky, ke klinickému použití se uvolňuje až poté, co je zdravotní stav dárce ověřen s odstupem alespoň 6 měsíců po odběru.

Kryoprotein
Používá se k léčbě některých krvácivých stavů.

Granulocyty
Patří do skupiny bílých krvinek zajišťující obranyschopnost organizmu. Výjimečně se mohou použít u pacientů s těžkou poruchou imunity. Skladovat se mohou nanejvýš 24 hodin.

KREVNÍ DERIVÁTY

Jsou bílkoviny lidské plazmy izolované speciálními metodami a zpracovány farmaceutickými společnostmi.

Albumin je krevní bílkovina důležitá pro transport hormonů, léků apod a zároveň se podílí na eliminaci metabolitu organizmu. Používá se jako krevní náhrada při velkých krevních ztrátách, při poruše funkce ledvin nebo jater a dalších onemocněních.

Imunoglobuliny (protilátky) pomáhají pacientům s těžkými infekcemi a poruchou imunity, v poslední době narůstá jejich použití při léčbě autoimunitních a systémových onemocnění.

Faktory krevního srážení: vrozený nedostatek faktoru VIII, IX a XI je příčinou choroby zvané, hemofilie A, B nebo C. Koncentráty koagulačních faktorů jsou život zachraňujícími léky pro pacienty s touto diagnózou, bez které by nemohli přežít.

Antitrombin je bílkovina, která se podílí na regulaci srážení krve. Podává se při léčbě vrozených i získaných poruch krevního srážení.

Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.