Domácí zdravotní péče

 • Druh sociální služby: Domovy pro seniory
 • Identifikátor služby: 3408720
 • Adresa místa poskytování: Harrachovská 422/2, Praha 9 - Střížkov, 190 00 Praha 9
 • Kapacita: 32 uživatelů
 • Služba je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně

Sociální služba Domov pro seniory je poskytována v souladu s ustanovením § 49 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání služby

Našim posláním je poskytovat individuální pomoc a podporu seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka a tuto pomoc není možné zajistit prostřednictvím terénní nebo ambulantní sociální služby či rodiny a to takovým způsobem, aby se u nás cítili co nejvíce jako doma.

Jaký je základní cíl naší služby?

Základní cílem proč službu poskytujeme je poskytovat podporu a pomoc uživatelům v tom, v tom co sami nezvládnou a to takovým způsobem, aby si zachovali soběstačnost v co nejvyšší míře, nezávislost a mohli žít, běžným způsobem života v návaznosti na své možnosti, schopnosti a přání. Cílem služby je také poskytovat podporu a pomoc takovým způsobem, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení (aby naší uživatelé mohli udržovat sociální kontakty), včetně tvorby takového prostředí pro poskytování sociální služby, které bude vyhovovat našim uživatelům. Konkrétní cíle jsou uvedeny níže v přiloženém dokumentu.

Komu službu poskytujeme?

Služba je určena seniorům starším 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka z důvodu snížené soběstačnosti a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možné zajistit v domácím prostředí. (cílová skupiny naší služby).

Jakými zásadami se při poskytování sociální služby řídíme?

Poskytujeme služby reagující na individuální potřeby Uživatele, tzn. ke každému uživateli přistupujeme podle jeho zvyklostí, schopností a možností, poskytujeme naše služby lidským způsobem a dbáme na úctu ke stáří a našim uživatelům, nepřizpůsobujeme naše uživatele službám, které poskytujeme, ale služby našim Uživatelům, respektujeme volbu uživatele, tzn. uživatel se může rozhodnout i špatně, podporujeme nezávislost a soběstačnost Uživatele, poskytujeme pomoc a podporu Uživatelům pouze v tom, co sami nezvládnou, dbáme na dodržování práv našich uživatelů.

Jak to u nás vypadá?

Služba našim uživatelům je poskytována ve dvou-podlažním objektu, který se skládá z přízemí – 8 lůžek, tj. 4 dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení a I. patra (používání výtahu) - 24 lůžek, tj. 12 dvoulůžkových pokojů. Dále se zde nachází také společenská místnost, jídelna, kuchyňky, bezbariérová koupelna a WC. Budova stojí v klidném místě a je obestřena velkou zahradou, která slouží k odpočinku našich uživatelů.

Co nabízíme našim uživatelům?

a) ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Naši uživatelé jsou ubytováni na dvoulůžkových pokojích.

b) stravování – zajišťujeme celodenní stravu, včetně dietního stravování. V rámci oběda je možný výběr stravy uživatelů.

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj.: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj.: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) aktivizační činnosti – našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

V rámci domova je poskytována také ošetřovatelská a rehabilitační péče v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jako poskytovatel sociálních služeb poskytujeme také základní sociální poradenství.

Jak službu poskytujeme?

Našim uživatelům poskytujeme jednotlivé činnosti v návaznosti na jejich schopnosti, možnosti a přání. S uživatelem naší služby je vytvořen individuální plán, v kterém je konkretizován rozsah poskytování sociální služby, tj. to co je konkrétnímu uživateli poskytováno. Snažíme se také uživatele podporovat v jejich aktivitě a nečiníme za ně, to co zvládnou sami. Uživatelé si mohou zvolit způsob, jakým budou trávit den (například čtení, sledováním TV, na zahradě) nebo mohou využít aktivity, které v domově nabízíme. Naši uživatelé mohou využít také aktivity v klubu seniorů (cvičení na židlích, angličtina pro seniory, kavárnička, břišní tance pro seniory, kurz PC)

Pravidla pro poskytování sociální služby jsou uvedena především ve Smlouvě o poskytování sociální služby, ve Vnitřních pravidlech našeho domova (vzor naleznete dále) a dalších pravidlech, která se této oblasti týkají, například pravidla pro podávání stížností.

Za poskytování sociální služby v domově pro seniory je uživatel povinen hradit úhradu za: ubytování, stravu a péči.

Výše úhrady
Ubytování 210 Kč za den
Stravování 170 Kč za den Snídaně 25 Kč
Oběd 75 Kč
Svačina 15
Večeře 55 Kč
Péči Ve výši aktuálně přiznaného příspěvku na péči a to:
I. stupeň 800 Kč
II. stupeň 4 000 Kč
III. stupeň 8 000 Kč
IV. stupeň 12 000 Kč
Přehled úhrad za stravu a ubytování podle počtu dní v měsíci
Úhrada za Počet dní v měsíci
28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Ubytování 5880 Kč 6090 Kč 6300 Kč 6510 Kč
Stravování 4760 Kč 4930 Kč 5100 Kč 5270 Kč
Za ubytování a stravování celkem: 10640 Kč 11020 Kč 11400 Kč 11780 Kč

Výše uvedená úhrada se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, kdyby uživateli nezbylo po zaplacení úhrady za stravu a ubytování alespoň 15 % z jeho příjmu je poskytovatel povinen uživateli danou úhradu snížit. Úhrada u takovéhoto uživatele je snížena, tak aby mu zbylo 15 % z jeho příjmu. Proto, aby uživateli byla takto úhrada snížena, je třeba, aby doložil své příjmy (tj. výměr důchodu a jiné). Dále je tento uživatel povinen dokládat změny příjmu, tak aby mohla být vždy úhrada přepočítána. Další informace je možné nalézt ve vzoru Smlouvy o poskytování sociální služby - domovy pro seniory.

V rámci úhrady za péči může také nastat situace, že zájemce/uživatel má požádáno o příspěvek na péči, ale příspěvek mu do doby počátku poskytování sociální služby nebyl přiznán. V této situaci se může poskytovatel dohodnout na hrazení zálohy za poskytovanou péči (výše zálohy je stanovena dle dohody mezi poskytovatelem a zájemcem; obvykle ve výši 4 000 Kč za měsíc). Tato záloha je po vydání rozhodnutí o příspěvku na péči poskytovatelem zúčtována. Další podmínky jsou stanoveny ve vzoru smlouvy – bez příspěvku na péči, který naleznete v sekci ke stažení. Informace o příspěvku na péči získáte zde. O příspěvek na péči je možné požádat u místně příslušné (dle místa trvalého bydliště osoby) Krajské pobočky Úřadu práce (kontakty na Krajské pobočky ÚP naleznete zde). Elektronický formulář žádosti je možné nalézt zde.

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služeb v domově pro seniory.

Pokud jste nespokojeni s poskytováním sociální služby, můžete si stěžovat.

Stížnost?

Stížnost je vyjádřená nespokojenosts poskytovanou sociální službou.

Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele služeb.

Stížnost je brána jako podnět pro zlepšení naší činnosti.

Jak jsi lze stěžovat?

ústně – jakémukoli zaměstnanci domova, vedoucí zařízení nebo řediteli/ce Úřadu OS ČČK Praha 9,

písemně zaměstnanci – může být předána každému ze zaměstnanců, zaslána poštou (na adresu: Domov pro seniory, Harrachovská 422, Praha 9), nebo e-mailem na adresu vedoucí zařízení (harrachovska@cckp9.cz), sociální/mu pracovníkovi/ci (socialni.harrachovska@cckp9.cz) nebo řediteli/ce Úřadu OS ČČK Praha 9(info@cckp9.cz).

písemně do schránky na stížnosti - stížnost může být dále vhozena do schránky na stížnosti.

Stížnost může být podána také anonymně.

Vyřízení stížnosti

Každá stížnost je evidována.

Stížnost je řešena bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů od zapsání stížností do příslušné evidence. Pokud lhůta nemůže být z vážného důvodu dodržena, je o tomto informován stěžovatel (pokud je to možné).

Stížnost řeší vedoucí domova (jí pověřený zaměstnanec) nebo ředitelka Úřadu OS ČČK Praha 9, pokud tato stížnost je směřována na vedoucí domova. Stížnost je vyřízena v písemné formě a doručena stěžovateli, pokud je to možné.

Ostatní pravidla a řešení při nespokojenosti s vyřízením stížnosti

1) Opakované stížnosti, které již byly prošetřeny, a nedošlo k opakovanému výskytu důvodu stížnosti, nebudou dále vyřizovány. Stěžovatel je na tuto skutečnost upozorněn.

2) Stěžovatel si může zvolit nezávislého zástupce pro vyřízení stížnosti.

3) V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit na:

nadřízený orgán - proti vyřízení stížností lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jejího doručení přímo k rukám ředitele/ky Úřadu OS ČČK Praha 9 (pokud ředitel/ka sama tuto stížnost nevyřizovala). Odvolání vyřizuje ředitel/ka Úřadu OS ČČK Praha 9 ve lhůtě odpovídající 30 dnům od jeho doručení.

nebo na nezávislé organizace/instituce sledující ochranu lidských práv – viz seznam.

Podrobnější postup je uveden ve vnitřním předpise ke stížnostem na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb.

Kontaktní informace
 • Adresa domova:
 • Harrachovská 422/2,
 • Praha 9 - Střížkov,
 • 190 00 Praha 9
 • e-mail: harrachovska@cckp9.cz
 • Vedoucí domova:
 • Bc. Renata Kantůrková
 • tel: +420 286 581 391, 777 704 249
 • 190 00 Praha 9
 • e-mail: harrachovska@cckp9.cz
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.