Přednáška 4 hodiny pro život

Délka kurzu zdravotníka zotavovacích akcí:

4 hodiny v jednom dni

Pro koho je kurz určen:

Kurz je vyhrazen zejména pro firmy a jejich zaměstnance jako součást školení BOZP. Je vhodný pro posluchače, kteří již nějaké školení první pomoci v minulosti absolvovali a chtějí si své znalosti osvěžit.

Stručná náplň kurzu 4 hodiny pro život:

Jedná se o přednášku, náplní je pouze nastínění základních postupů v první pomoci při život ohrožujících stavech. Prakticky si posluchači vyzkouší pouze nepřímou masáž srdce na resuscitačním fantomu.

Další informace:

Přednášku uspořádáme přímo ve vaší společnosti. Součástí školení není žádná literatura ani žádné přezkoušeníznalostí a za absolvování nenabízíme žádný certifikát.

Cena kurzu 4 hodiny pro život:

400 Kč za osobu (školení v českém jazyce)

600 Kč za osobu (školení v anglickém jazyce)

Kontaktní informace
Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.