Domov pro seniory DSS Bojčenkova

V současné době pracujeme na úpravě a aktualizaci informací o zařízení. Veškeré kontaktní údaje zůstávají i nadále v platnosti. Děkujeme za pochopení.


 • Druh sociální služby: Domovy pro seniory
 • Identifikátor služby: 6814153
 • Adresa místa poskytování: Ve Vrchu 2501/8, Praha 8 - Libeň
 • Kapacita: 38 uživatelů
 • Služba je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně

Sociální služba Domov pro seniory je poskytována v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké je poslání domova?

Našim posláním je umožnit seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, žít důstojný život v příjemném a bezpečném prostředí. To vše prostřednictvím odborných služeb s individuálním přístupem.

Jaké jsou cíle naší služby?

 • Pomáhat klientovi v činnostech, které bez pomoci nezvládá. To vše způsobem, kterým si co nejdéle zachová soběstačnost a nezávislost na jiné osobě.
 • Podporovat rozvoj a zachování soběstačnosti klienta tak, aby mohl žít podle svých možností běžným způsobem života.
 • Pokud klientova situace vylučuje předchozí cíl, vytváříme důstojné podmínky k životu a ručíme za důstojné zacházení.
 • Poskytovat odborné služby.
 • Podporovat samostatnost.
 • Respektovat individualitu klienta a služby poskytovat na základě individuálního přístupu, vytvořeného podle jeho potřeb.
 • Projevovat úctu ke stáří a lidský přístup.

Komu službu poskytujeme?

Cílovou skupinou našich služeb jsou senioři starší 65ti let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby z důvodu snížené soběstačnosti, přičemž je této pomoci třeba v rozsahu, který již není možné zajistit v domácím prostředí.

Poskytované služby jsou určeny především občanům hl. m. Prahy, přednostně pak obyvatelům Prahy 14. Pokud není kapacita domova naplněna, je možné poskytovat služby i mimopražským zájemcům.

Jakými zásadami se při poskytování sociální služby řídíme?

 • Akceptujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv.
 • Nechceme přizpůsobovat naše klienty službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme nabízené služby přizpůsobovat jejich potřebám.
 • Poskytujeme služby reagující na individuální potřeby klienta.
 • Prioritou je spolupráce s rodinami klientů.
 • Respektujeme potřeby klienta a zejména jeho možnost volby.
 • Preferujeme týmovou práci, vzájemnou důvěru a toleranci.

Jak to u nás vypadá?

Naše služby uživatelům nabízíme v prostorách dvoupodlažního objektu, který se skládá z přízemí o kapacitě sedmi dvoulůžkových pokojů včetně příslušenství s telefonem, a I. patra s kapacitou dvanácti dvoulůžkových pokojů včetně příslušenství s telefonem.

V budově se dále nachází společenská místnost, jídelna, kuchyňky a bezbariérové WC i koupelna. Objekt je situován v klidném prostředí a je obklopen velkou zahradou, která slouží k venkovnímu odpočinku našich uživatelů.

Co nabízíme našim uživatelům?

a) Ubytování na dvoulůžkových pokojích - s pravidelným úklidem, praním, žehlením a drobnými opravami ložního i osobního prádla.

b) Celodenní stravování - včetně dietního stravování. U oběda je možný výběr stravy uživatelem.

c) Pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; při přesunu na lůžko či vozík; při vstávání, uléhání či změně polohy na lůžku; při podávání jídla a pití; při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

d) Pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro její výkon - pomoc při úkonech osobní hygieny; při použití WC; při základní péči o vlasy a nehty.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – podporujeme a pomáháme při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; při obnovení či upevnění kontaktů s rodinou; při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

f) Sociálně terapeutickou činnost - nabízíme socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji či udržení osobních a sociálních schopností i dovedností, podporujících sociální začleňování osob.

g) Aktivizační činnosti - uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností i dovedností.

h) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů - pomoc při obstarávání osobních záležitostí; pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

i) Ošetřovatelská a rehabilitační péče - v souladu s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jako poskytovatel sociálních služeb poskytujeme také základní sociální poradenství.

Jak službu poskytujeme?

Našim uživatelům poskytujeme jednotlivé činnosti v návaznosti na jejich schopnosti, možnosti a přání. S uživatelem naší služby je vytvořen individuální plán, ve kterém je konkretizován rozsah poskytování sociální služby, tj. co je konkrétnímu uživateli poskytováno. Snažíme se seniory v jejich aktivitě podporovat tak, že za ně nečiníme to, co sami pohodlně zvládnou.

Uživatelé si vždy mohou zvolit způsob, jakým budou trávit den. Je pouze na nich, zda se budou bavit čtením, sledováním TV, zlepšováním pohybového aparátu prostřednictvím trenažérů na zahradě atd., nebo využijí společné aktivity nabízené domovem.

Pravidla poskytování sociální služby jsou uvedena zejména ve Smlouvě o poskytování sociální služby, dále ve Vnitřních pravidlech našeho domova (viz. níže), pravidlech pro podávání stížností a dalších souvisejících.

Za poskytování sociální služby v domově pro seniory je uživatel povinen hradit úhradu za: ubytování, stravu a péči.

Výše úhrady
Ubytování 280 Kč za den
Stravování 205 Kč za den Snídaně 30 Kč
Oběd 85 Kč
Svačina 25 Kč
Večeře 65 Kč
Péči Ve výši aktuálně přiznaného příspěvku na péči a to:
I. stupeň 880 Kč
II. stupeň 4 400 Kč
III. stupeň 12 800 Kč
IV. stupeň 19 200 Kč
Přehled úhrad za stravu a ubytování podle počtu dní v měsíci
Úhrada za Počet dní v měsíci
28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Ubytování 7840 Kč 8120 Kč 8400 Kč 8680 Kč
Stravování 5740 Kč 5945 Kč 6150 Kč 6335 Kč
Za ubytování a stravování celkem: 13580 Kč 14065 Kč 14550 Kč 15035 Kč

**Osobám s registrovaným pobytem na Praze 14, přispívá Městská část Praha 14 na úhradu ubytování 70 Kč denně. Úhrada za ubytování těchto osob tedy činí 140 Kč.

Výše uvedená úhrada se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že by uživateli nezbylo po zaplacení úhrady za stravu a ubytování alespoň 15 % z jeho příjmu, je poskytovatel povinen uživateli danou úhradu snížit. Úhrada je v tomto případě snížena tak, aby uživateli zbylo 15 % z jeho příjmu. Pro snížení úhrady je třeba uživatelovy příjmy doložit (tj. výměr důchodu a jiné). V případě jakékoliv změny příjmu je pak uživatel povinen tuto změnu doložit tak, aby úhrada mohla být přepočítána. Další informace naleznete ve vzoru Smlouvy o poskytování sociální služby - domovy pro seniory.

V rámci úhrady za péči může dojít k situaci, kdy má zájemce či uživatel podanou žádost o příspěvek na péči, který mu však do doby počátku poskytování sociální služby není přiznán. V této situaci se poskytovatel smí se zájemcem dohodnout na hrazení zálohy za poskytovanou péči a její výši, která obvykle činí 4 000,- Kč měsíčně. Tato záloha je po vydání rozhodnutí o příspěvku na péči poskytovatelem zúčtována. Další podmínky jsou stanoveny ve vzoru smlouvy – bez příspěvku na péči, který naleznete v sekci ke stažení. Více informací o příspěvku na péči získáte zde. O příspěvek na péči je možné zažádat u místně příslušné (dle místa trvalého bydliště osoby) krajské pobočky Úřadu práce (kontakty naleznete zde). Elektronický formulář žádosti naleznete zde.

Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.