Pečovatelská služba

V současné době pracujeme na úpravě a aktualizaci informací o pečovatelské službě. Veškeré kontaktní údaje zůstávají i nadále v platnosti. Děkujeme za pochopení.


 • Identifikátor služby: 2564098
 • Adresa místa poskytování: Kpt. Stránského 996/2, 198 00 Praha 14 - Černý most II
 • Kapacita: 280 uživatelů
 • Forma poskytování: terénní

Pečovatelskou službu poskytujeme s dlouholetou tradicí a to v terénní formě v domácnosti našich uživatelů. Sociální služba je poskytována v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služby poskytujeme
 • na území Prahy 14, Letňany, Čakovice

Poslání Pečovatelské služby

Naším posláním je poskytovat pomoc a podporu osobám, které jsou z důvodu vysokého věku či zdravotního postižení omezeni na soběstačnosti. Služba zajistí péči, na kterou již nestačí sám uživatel ani jeho rodina, přičemž uživatel zůstává žít ve svém domácím prostředí, na které je zvyklý. Naší podporu a pomoc vždy poskytujeme individuálně a v souladu s možnostmi, schopnostmi a potřebami uživatele sociální služby.

Cílová skupina

Naše sociální služba je určena seniorům závislým na pomoci jiné osoby. Dále pak osobám starším 18ti let, trpícím jakýmkoliv zdravotním postižením či chronickým onemocněním, které jsou závislé na pomoci jiné osoby.

Personální zajištění

Službu poskytují školení a vstřícní pracovníci sociální péče. Každý z pracovníků absolvoval, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, kurz první pomoci a praxi v oblasti sociálních služeb.

Ctíme následující zásady poskytování služeb
 • Individuální přístup - pomoc a podpora uživatele vždy probíhá v souladu s jeho přáními a potřebami, přičemž směřuje k zachování co nejvyšší míry soběstačnosti.
 • Partnerský přístup - k uživateli přistupujeme v rovnocenném postavení partnera, nikdy v nadřazeném postavení.
 • Ochrana důstojnosti, soukromí a dalších lidských práv a svobod - respektujeme soukromí a zvyky našich uživatelů, přičemž s veškerými jejich osobními údaji zacházíme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Kvalitní a profesionální přístup - veškeré úkony pečovatelské služby zajišťují řádně proškolení a vstřícní zaměstnanci.
 • Možnost volby uživatele a z ní plynoucí vlastní odpovědnost za svá rozhodnutí - uživatelé si mohou zvolit způsob, jakým jim bude pomoc poskytována. Kupříkladu uživatel rozhoduje o tom, zda půjde na nákup v doprovodu pečovatele, aby si zboží osobně vybral, nebo mu po předložení seznamu celý nákup zajistí pečovatel.
Cíl služby Termín
Cílenou podporou zachovat životní styl našich uživatelů a jejich zvyklostí a to v jejich domácím přirozeném prostředí Průběžně
Průběžně rozšiřovat kapacitu sociální služby Průběžně
Pomoc a podpora uživatelům k zařazení do společnosti. Uživatel zůstává součástí komunity, může udržovat kontakty a vztahy s druhými osobami, institucemi a veřejnými službami. Průběžně
Pomoc a podpora uživatelům k udržení co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti za přiměřené podpory druhé osoby - pracovníka pečovatelské služby. Průběžně
Našim uživatelům nabízíme

V rámci poskytování naší sociální služby zajišťujeme uživatelům pouze ty úkony a činnosti, které od nás skutečně potřebují. S každým uživatelem je pečovatelskou službou sjednán individuální seznam činností a úkonů, včetně způsobu provedení a doby poskytnutí. Uživatelům vždy zajišťujeme pouze to, na co již sami nestačí. Uživatel může u nás využít poskytování těchto činností:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při její zajištění

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pravidla poskytování sociální služby jsou uvedena zejména ve Smlouvě o poskytování sociální služby a dalších pravidlech, která se této oblasti týkají (například pravidla pro podávání stížností).

Pokud byly výše uvedené informace nedostačující, můžete požádat o informace u vedoucí pečovatelské služby. K zahájení poskytování pečovatelské služby je třeba podat „Žádost o poskytování pečovatelské služby“Před samotným počátkem poskytování služby bude provedeno sociální šetření v domácnosti zájemce o službu, včetně podání potřebných informací, dohody o rozsahu a způsobu poskytování sociální služby. Samotné poskytování sociální služby a její zahájení počíná na základě uzavření smlouvy o poskytování sociální služby (a dalších příloh).

Seznam úkonů prověděných Pečovatelskou službou

Základní činnosti a úkony

V rámci pečovatelské služby jsou uživatelům zajišťovány následující základní úkony a činnosti:

Jednotlivé činnosti a úkony a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny (nebo koupání ve středisku osobní hygieny)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla, případně zajištění stravy v jídelně,
 • pomoc při přípravě jídla a pití, případně příprava a podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti::
 • běžný úklid a údržba domácnosti (nevztahuje se na mytí oken), či pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (například sezonní úklid či úklid po malířské práci),
 • údržba domácích spotřebičů (odmrazení lednice, mytí sporáku či čištění mikrovlnné trouby),
 • donáška vody,
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velké nákupy (na celý týden), nákupy ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 • praní osobního a ložního prádla (popřípadě jeho drobné opravy)
 • žehlení či mandlování osobního a ložního prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Fakultativní činnost

Uživatelům po domluvě nárazově zajistíme dopravu, avšak pouze po Praze 9 (např. na koupání ve středisku osobní hygieny, na nákup atd.)

Stanovení úhrady

V případě, že poskytnutí činnosti či úkonu, za který je stanovena hodinová úhrada, netrvá celých 60 minut (včetně času nezbytného k zajištění činnosti či úkonu), výše úhrady se poměrně sníží.

Je-li uživatel pečovatelské služby osobou podle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, není povinen hradit úhradu za poskytování základních činností a úkonů, s výjimkou nákladů za stravování. Dále je povinen hradit úhradu za případné poskytnutí fakultativních činností.

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služeb v domově pro seniory.

Pokud jste nespokojeni s poskytováním sociální služby, můžete si stěžovat.

Stížnost?

Stížnost je vyjádřená nespokojenosts poskytovanou sociální službou.

Stížnost není důvodem pro ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany Poskytovatele služeb.

Stížnost je brána jako podnět pro zlepšení naší činnosti.

Jak jsi lze stěžovat?

ústně – jakémukoli zaměstnanci domova, vedoucí zařízení nebo řediteli/ce Úřadu OS ČČK Praha 9,

písemně zaměstnanci – může být předána každému ze zaměstnanců, zaslána poštou (na adresu: Kpt. Stránského 996/2,198 00 Praha 9 – Černý Most II), nebo e-mailem na adresu vedoucí pečovatelské služby (pecovatelskasluzba@cckp9.cz) nebo řediteli/ceÚřadu OS ČČK Praha 9(info@cckp9.cz).

Stížnost může být podána také anonymně.

Vyřízení stížnosti

Každá stížnost je evidována.

Stížnost je řešena bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů od zapsání stížností do příslušné evidence. Pokud lhůta nemůže být z vážného důvodu dodržena, je o tomto informován stěžovatel (pokud je to možné).

Stížnost řeší vedoucí domova (jí pověřený zaměstnanec) nebo ředitelka Úřadu OS ČČK Praha 9, pokud tato stížnost je směřována na vedoucí domova. Stížnost je vyřízena v písemné formě a doručena stěžovateli, pokud je to možné.

Ostatní pravidla a řešení při nespokojenosti s vyřízením stížnosti

1) Opakované stížnosti, které již byly prošetřeny, a nedošlo k opakovanému výskytu důvodu stížnosti, nebudou dále vyřizovány. Stěžovatel je na tuto skutečnost upozorněn.

2) Stěžovatel si může zvolit nezávislého zástupce pro vyřízení stížnosti.

3) V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit na:

nadřízený orgán - proti vyřízení stížností lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jejího doručení přímo k rukám ředitele/ky Úřadu OS ČČK Praha 9 (pokud ředitel/ka sama tuto stížnost nevyřizovala). Odvolání vyřizuje ředitel/ka Úřadu OS ČČK Praha 9 ve lhůtě odpovídající 30 dnům od jeho doručení.

nebo na nezávislé organizace/instituce sledující ochranu lidských práv – viz seznam.

Podrobnější postup je uveden ve vnitřním předpise ke stížnostem na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb.

Český červený kříž Praha 9

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.